AI换脸激情一区二区

AI换脸激情一区二区

 四逆汤力能扶阳祛阴,治之故愈。地气通于脾,口者脾之外侯,内伤则懒言恶食,口不知味,小便黄赤,大便或秘或溏。

故知上件诸肿,乃是余邪未去,营卫之行,不相顺接,逆于肉理,而为肿尔。目中有神膏,此由胆中渗润精汁积而成者,能涵养瞳神;有神水,先天真气所化,润泽之水也;有神光,原于命门,通于胆,发于心,是火之用也;有真血,肝中升运,滋目经络之血也;有真气,目之经络中往来生用之气,先天之元阳也;有真精,先后天元气所化精汁,起于肾,施于胆,而及瞳神也。

为末,酒化胶为丸。 医而未至于叙曰∶疟之理难言矣。

刘氏原以补肾为本,观其地黄饮子可见矣,故治中风,又当以真阴虚为本。 昂按∶经曰∶诸腹胀大,皆属于热。

有表证者,以伤寒门小青龙汤主之。仲景治火劫亡阳之证,于桂枝汤去芍药加蜀漆、龙骨辈,名曰救逆汤,是二物之为纯阳可知。

竹叶、石膏、门冬之寒,所以清余热;人参、甘草之甘,所以补不足;半夏之辛,所以散逆气;用粳米者,恐石膏过寒损胃,用之以和中气也。肝,东方之色也,病则色征于面目,故令面目色青;口苦者,肝移热于腑而胆汁上溢也;肝藏魂,肝劳则邪居魂室,故令精神不守,且恐畏不能独卧也;肝气通于目,肝和则能辨五色矣,今肝为劳伤,故令目视不明。

Leave a Reply